Bildeleringen SA

VEDTEKTER for Bildeleringen SA

Vedtatt ved ordinært andelseiermøte 27. april 2022

1. ORGANISASJON

Bildeleringen SA heretter kalt Bildeleringen, er et bildelingslag med prinsipielt åpent medlemskap, jf §3 nedenfor. Bildeleringen vil ha vekslende antall andelseiere og en vekslende andelskapital, andelseiernes ansvar er begrenset til deres innskudd. Bildeleringen har forretningskontor i Bergen kommune. Bildeleringen er et ikke-kommersielt foretak. Eventuelle overskudd skal tilbakeføres til driften av laget eller, etter forslag fra styret og vedtak på årsmøtet, disponeres i samsvar med forskriftene i samvirkelova § 26. Utbetalinger fastsettes på grunnlag av medlemmenes omsetning i laget foregående kalenderår.

2. FORMÅL

Bildeleringens formål er så langt som mulig å dekke andelseiernes behov for bil, i form av å bruke felles biler på en rimelig måte. Laget skal bidra til å redusere antall biler og bilbruk generelt i samfunnet. Laget skal i størst mulig grad ta miljøhensyn i hele sin virksomhet.

Bildeleringen kan også eie eller engasjere seg i andre aktiviteter eller anlegg som er i samsvar med dette formålet.

3. MEDLEMSKAP

3a. PRIVATMEDLEMSKAP

Medlemskap i Bildeleringen er åpent for alle som er over 18 år og har gyldig førerkort for bil. Hver andelseier tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Ved utmelding går andelen tilbake til bildeleringen og andelsinnskuddet tilbakebetales. Andelsinnskuddet er kr. 500. I tillegg kan det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret. Innskudd og depositum betales tilbake ved utmelding og forrentes ikke. Bildeleringen kan også kreve ekspedisjonsgebyr ved inn- og utmelding og en medlemsavgift.

Hver andel gir rett til bruk av to biler samtidig. Andelseier er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet andelen og alle økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør.

3b. BEDRIFTMEDLEMSKAP

Medlemskap i Bildeleringen er også åpent for bedrifter etter konkret avtale. Hver bedrift tegner en andel, men står fritt til å tegne seg for flere. Ved utmelding går andelen tilbake til bildeleringen og andelsinnskuddet tilbakebetales. Andelsinnskuddet er kr. 500. I tillegg kan det kreves et depositum for bilbruk som fastsettes av styret. Innskudd og depositum betales tilbake ved utmelding og forrentes ikke. Bildeleringen kan også kreve ekspedisjonsgebyr ved inn- og utmelding og en medlemsavgift.

Hver andel gir rett til bruk det antall biler som fastsettes av styret etter konkret vurdering. Styret kan pålegge bedriften en medlemsavgift og bestemme øvrige betingelser for bedriftsmedlemskapet. Bedriften er ansvarlig for all bilbruk tilknyttet andelen og alle økonomiske forpliktelser som følger av denne, uavhengig av sjåfør.

4. RETTIGHETER OG PLIKTER

Hver andel i Bildeleringen gir andelseieren rett å bruke Bildeleringens biler i henhold til gjeldende bilbrukskontrakt. Bilbrukskontrakten regulerer Bildeleringens og andelseiers rettigheter og forpliktelser og kan endres av styret eller av andelseiermøtet med simpelt flertall. Styret kan ikke vedta endringer i bilbrukskontrakten som vesentlig endrer medlemmenes plikter i Bildeleringen, jamfør §13 andre ledd pkt. 2-5. Andelseier er ansvarlig for bilen og utgifter som følger bruken av denne under leietiden, uavhengig av hvem som disponerte bilen. Andelseier er også erstatningspliktig for påførte skader. Andelseier betaler for bilbruken i henhold til Bildeleringens til enhver tid gjeldende priser.

5. INNKJØP, DRIFT, VEDLIKEHOLD OG FORSIKRING

Bildeleringen står for innkjøp, drift, vedlikehold og forsikring av bilene.

6. REGNSKAP

Regnskapet følger kalenderåret og skal i revidert stand fremlegges andelseiermøtet til godkjennelse innen 30. april hvert år. Andelseiermøtet fastsetter retningslinjer for regnskapet. Et eventuelt årsoverskudd tilbakeføres til Bildeleringen, og utbetales ikke til medlemmene.

7. ANDELSEIERMØTET

Bildeleringens øverste organ er andelseiermøtet. Ordinært andelseiermøte skal finne sted hvert år senest 30.april. Alle andelseiere og brukere har møterett på andelseiermøtet. Hver andelseier har en stemme. Andelseiermøtet skal innkalles med 14 dagers skriftlig varsel. Andelseiermøtets dokumenter gjøres tilgjengelig for medlemmene gjennom Bildeleringens nettsider, senest 14 dager før andelseiermøtet. Etter å ha valgt ordstyrer og referent(er) skal andelseiermøtet behandle følgende saker:

Ekstraordinært andelseiermøte skal innkalles dersom styret, et mindretall i styret, revisor eller minimum 10% av medlemmene krever det. Dersom det ekstraordinære andelseiermøte skyldes krav fra et mindretall i styret stiller dette mindretallet sine styreplasser til disposisjon på det ekstraordinære andelseiermøte.

8. VALGKOMITE

Valgkomiteen skal bestå av 3 personer. Komiteen lager innstilling til nytt styre innen 01.04 hvert år. Valgkomiteen skal foreslå styreleder, nestleder og styremedlemmer/ varamedlemmer. I tillegg kan valgkomiteen pålegges av styret å finne egnede kandidater til andre verv.

9. STYRET

Styret skal, etter årsmøtets valg, ha minimum 3 og maksimum 9 medlemmer og minst to varamedlemmer, men aldri i partall. Begge kjønn skal være representert i styret i tråd med Samvirkelova §69, første ledd punkt 1 til 5. Minst halvparten av styrets medlemmer må være tilstede for at styret skal være vedtaksdyktig. Styremedlemmene velges for 2 år, varamedlem for 1 år. Halvparten av styrets faste medlem og alle varamedlem er ordinært på valg ved hvert andelseiermøte, men andelseiermøtet er ikke bundet av dette. Andeleiermøtet velger styreleder og nestleder blant styrets medlem og for et år om gangen. Styremedlemmer kan gjenvelges. Dersom styremedlem trekker seg i løpet av valgperioden, skal det avholdes suppleringsvalg ved første ordinære andelseiermøte. Den opprinnelige valgperioden gjelder for styremedlem valgt på suppleringsvalg. Styreleder har møteplikt samt talerett og forslagsrett på andelseiermøtet, øvrige styremedlem har møte-, tale- og forslagsrett. Styret instruerer daglig leder i saker som faller utenfor dennes fullmakt og skal i tillegg:

10. DAGLIG LEDER

Styret kan ansette en daglig leder til å forestå den daglige drift. Daglig leder har møteplikt samt talerett og forslagsrett på styremøte og andelseiermøtet. Daglig leder skal ha lagets prokura. Daglig leder rapporterer til styret ved styreleder. Styret kan vedta en egen arbeidsinstruks for daglig leder. Styret kan ved behov også bemyndige eller ansette andre personer til spesielle oppgaver vedrørende den daglige drift.

11. SANKSJONER, SUSPENSJON OG EKSKLUSJON

Andelseier kan ved klanderverdig bruk av bilene, eller ved å etterlate biler i en tilstand som er til ulempe for neste bruker, avkreves gebyr etter de til enhver tid gjeldende satser. Andelseiere som misligholder sine forpliktelser ovenfor Bildeleringen eller bryter bilbrukskontrakten, kan suspenderes av styret inntil forholdet er rettet opp i. Ved suspensjon frafaller bruksretten til Bildeleringens biler og stemmerett ved andelseiermøtet. Andelseiere som misligholder sine forpliktelser over lengre tid eller skader Bildeleringens virksomhet eller bilpark på en klanderverdig måte, kan ekskluderes av styret. Eventuell gjeninnmelding skal behandles av styret. Styrets eksklusjon kan ankes inn for andelseiermøtet. Eventuell anke til andelseiermøtet må fremmes innen en måned etter at eksklusjonen ble bekjentgjort. Anke til andelseiermøtet gir utsettende virkning av eksklusjonsvedtaket.

12. MOTREGNINGSRETT

I tilfelle eksklusjon har Bildeleringen motregningsrett i andelseiers innskudd og depositum for alle utestående krav.

13. TVISTER

Ved tvister mellom andelseiere og Bildeleringen er Bergen forliksråd / Bergen tingrett riktig verneting.

14. VEDTEKTSENDRING

Disse vedtektene kan endres ved 2/3 flertall på et andelseiermøte såfremt forslag til endringer er ført opp på innkalling til møtet og tilkjennegjort andelseierne senest 14 dager før andelseiermøtet. Vedtektsendringer som innebærer:

  1. vesentlige endringer av formålsparagrafen,
  2. mer tyngende hefteregler for medlemmene,
  3. skjerping i plikten til å gjøre innskudd i foretaket,
  4. innføring av omsetningsplikt med foretaket eller vesentlig skjerping av slik plikt, eller
  5. avgrensinger i retten til å tre ut,

Krever tilslutning fra minst fire femdeler av de avgitte stemmene. Medlemmer som har stemt i mot vedtektsendringer etter punkt 1-5 har rett til å tre ut av andelslaget i tråd med reglene i Samvirkelova §54-3.

15. OPPLØSNING

Oppløsning av Bildeleringen krever 2/3 flertall av alle medlemmer, eventuelt 2/3 flertall på et ordinært andelseiermøte fulgt av 2/3 flertall på et ekstraordinært andelseiermøte holdt 2-4 uker senere. Ved oppløsning skal andelslagets eiendeler realiseres og tilbakebetales medlemmene. Nettoformuen fordeles etter bruk de siste 12 måneder.

16. SIGNATUR

Styrets leder alene eller to andre styremedlemmer i fellesskap skal ha Bildeleringens signatur.