Bildeleringen SA

BILBRUKSKONTRAKT, Bildeleringen SA

Vedtatt ved ordinært andelseiermøte 27. april 2022

Bilbrukskontrakten regulerer forholdet mellom andelseier / sjåfør og Bildeleringen. Brudd på Bilbrukskontrakten kan føre til sanksjoner fra Bildeleringen, i henhold til §11 i Bildeleringens vedtekter.

RESERVASJON

1 Gyldig medlemskap gir bruksrett til Bildeleringens biler.

2 Andelseier gis adgang til å reservere biler gjennom Bildeleringens bestillingssystem.

LEIEBETINGELSER

3 Bildeleringen er ikke ansvarlig for økonomisk tap som følge av skade eller driftsstans.

4 Andelseier er ansvarlig for bilen og utgifter som følger bruken av denne under leietiden frem til tilbakelevering, uavhengig av hvem som disponerte bilen. Andelseier er også erstatningspliktig for påførte skader. Andelseier betaler for bilbruken i henhold til Bildeleringens til enhver tid gjeldende priser.

5 Leietiden begynner til reservert tidspunkt eller fra det øyeblikk andelseier tar bilen i besittelse, avhengig av hva som skjer først. Leietiden avsluttes når bestilling er avsluttet i bestillingssystemet og bilen er levert på oppstillingsplass. Andelseier er således ansvarlig for bilen selv etter at denne er returnert til oppstillingsplass, dersom bestillingen i bestillingssystemet fremdeles løper.

6 Kollisjonsskade og andre materielle skader grunnet tyveri, brann, hærverksskader eller liknende skal meldes til Bildeleringen. Eventuell kollisjonsskade meldes også til forsikringsselskapet ved bruk av skademelding.

7 Andelseier plikter å varsle Bildeleringen om skader eller tekniske feil som oppstår. Dersom det oppstår skade eller feil underveis i en reservasjon skal bruker, hvis Bildeleringen vurderer det nødvendig, bistå med å få brakt kjøretøy til reparasjon. Dersom annet ikke er avtalt med Bildeleringen, forblir brukeren ansvarlig for kjøretøyet inntil dette er returnert til sin faste oppstillingsplass.

8 Andelseier er ansvarlig for skader som oppstår under leietiden frem til tilbakelevering, Ved brudd på den til enhver tid gjeldende bilbrukskontrakt eller trafikklovgivingen risikerer sjåfør/ andelseier direkte regress for deler av/ hele erstatningsbeløpet (se eksempel på slike vilkår i bilbrukskontraktens pkt, 9 og pkt 10). I tillegg kan tidsleie og kostnader til administrasjon/ transport kreves inn.

9 Egenandelsforsikring ved skade gjelder ikke for skader oppstått ved grov uaktsomhet, og der Bildeleringens forsikring ikke dekker skaden. I disse tilfellene er andelseier selv ansvarlig for alle utgifter på bilen, samt eventuelle erstatningskrav.

10 Andelseier forplikter seg å behandle bilen på en forsvarlig måte og ikke:

Skader som skyldes bruk i strid med punktene a til i skal erstattes av andelseier.

11 Sjåfør/ andelseier er ansvarlig for sjekk av lys, bremser, seler, dekk, lufttrykk, oljestand m.m.

12 Bilen returneres forsvarlig rengjort og med minst kvart tank til samme sted som den ble hentet fra. Bildeleringen SA bruker kortsystem for all bilrelatert handel (drivstoff, olje, vask, spylervæske, vindusviskergummi, pærer og tilsvarende). Utlegg til drivstoff eller andre bilrelaterte utgifter som drivstoff, olje, vask, spylervæske, vindusviskergummi og pærer refunderes av bildeleringen etter dokumentasjon.

13 Dersom andelshaver / sjåfør forlater bilen i en tilstand som er til ulempe for neste bruker, kreves gebyr etter enhver tid gjeldende satser. Eksempler på dette kan være at bruker henter bilen for tidlig, returnerer bilen for sent, tar feil bil, bruker bil uten gyldig bestilling, forlater bilen med lys etc på slik at batteriet blir utladet, eller etterlater bilen uforholdsmessig skitten eller luktende.

14 Dyr kan kun transporteres i varebil eller i bur i lastedelen av biler der dyretransport er tillatt. Bestillingssystemet angir for hvilke biler dyretransport er tillatt. Andelseier er forpliktet til en forsvarlig rengjøring av bilen etter dyretransport.